برگزاري گلگشت خانوادگي توسط هيات ورزش استان خراسان رضوي
1396/11/29
 گلگشت خانوادگی شرکتهای صنعت آب و برق استان خراسان رضوي در محل بوستان جنگلی کمربند سبز واقع در ارتفاعات جنوبی شهر مشهد با حضور جمع کثیری از خانواده های همکاران در روز جمعه مورخ 27 بهمن ماه برگزار گردید .
حضور گرم و صمیمي خانواده های شرکتهای صنعت آب و برق استان  با تاکید بر اهمیت حفاظت از ارتفاعات و نقش موثر آن در تلطیف هوای پاک با حضور کادر مدیریتی و اجرایی کمربند سبز در جمع خانواده های همکاران و با بیان نقش موثر حضور مردم در حمایت و حفاظت ازکمربند سبز و ارتفاعات جنوبی شهر مقدس مشهد انجام شد.