اصلاحيه بخشنامه مسابقات سراسري دارت و تيراندازي خواهران وزارت نيرو
1396/08/21
تاريخ برگزاري  مسابقات سراسري  دارت و تيراندازي خواهران  به میزبانی هيات ورزش استان کرمان ( شرکت مديريت توليد برق زرند)  از تاريخ 96/8/24 لغايت 96/8/27  به 96/8/23 لغايت 96/8/26 اصلاح گرديد.
ضمنا اصلاحيه و بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل هاي الحاقی ذیل می باشد.