انعکاس مسابقات سراسري وزارت نيرو در نشريات ورزشي کشور
1396/10/04
انعکاس مسابقات سراسري وزارت نيرو در نشريات ورزشي کشور (کيهان ورزشي ، جوانان، اطلاعات ورزشي و ....)
در فايل الحاقي ذيل ضميمه مي باشد.