انتصاب آقاي عليرضا محمد پور فرخي از همکاران شرکت توزيع نيروي برق کرمانشاه بعنوان نايب رييس انجمن دو و ميداني وزارت نيرو
1396/07/30
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو آقاي عليرضا محمد پور فرخي طي حکمي از دبير شوراي مرکزي ورزش وزار نيرو بعنوان نايب رييس انجمن دو وميداني  وزارت نيرو منصوب گرديد.