آمار پرسنل ورزشكارصنعت آب و برق
1396/09/08
 آمار پرسنل ورزشكار (خواهران /برادران) هيات ورزش  استان مربوطه را  كه در فعاليت هاي ورزشي سازماندهي شده شركت مي‏ كنند اعم از (اعضاي تيم هاي ورزشي، شركت كنندگان در ورزش صبحگاهي و ورزش همگاني) را به تفكيك شركت به شرح فرم پيوست تهيه و تا مورخ 96/8/30 به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو ارسال نمايند.