ابلاغ مصوبات اولين جلسه انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
1396/02/13
اولین جلسه انجمن كوهنوردي وزارت نیرو با حضور دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو و اعضاي انجمن روز چهارشنبه مورخ 96/1/30برگزار گرديد مصوبات جلسه مذکور در فايل الحاقي ذيل ضميمه مي باشد.