ابلاغ عناوين دوره هاي آموزشي مرتبط با تربيت بدني و ورزش
1395/08/11
 با توجه به ابلاغ بسته آموزشي جامع و بسته آموزشي ورزشی و توانمند سازي مديران توسط دفتر آموزش، تحقيقات و فن آوري وزارت نيرو، عناوين دوره‏ هاي آموزشي مصوب مرتبط با حوزه تربيت بدني و ورزش جهت برگزاري دوره هاي مذکور در فايل الحاقي ذيل ضميمه مي باشد.