ابلاغ تقويم ورزشي سال 1397 وزارت نيرو
1396/12/14
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 وظایف شوراي مركزي ورزش مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزش هاي همگاني وزارت نيرو مبني بر تنظيم و ارائه تقويم ورزشي ، به پيوست تقويم ورزشي سال 1397 وزارت نيرو جهت اطلاع و انجام اقدامات لازم ابلاغ مي گردد.