ابلاغ بخشنامه ارائه هزينه کردهاي ورزشي به مجمع عمومي سالانه
1396/05/31
در راستاي اجراي مفاد ماده (53) قانون الحاقي و به منظور تحقق اهداف ورزشي وزارت نيرو کليه شرکت هاي صنعت آب و برق مکلفند گزارش جامع و کاملي از اقدامات و هزينه کردهاي ورزشي خود را به مجمع عمومي سالانه ارائه نمايند.