مصوبات دوازدهمين جلسه فصلي ورزش وزارت نيرو
1395/12/15
دوازدهمين جلسه فصلی دبيران هياتهای ورزشي صنعت آب و برق از تاريخ 95/11/6  لغايت 95/11/8 به ميزباني شرکت برق منطقه ای سيستان و بلوچستان برگزار گرديد . مصوبات جلسه مذکور در فايل الحاقي زير ضميمه مي باشد.