مصوبات پنجمين جلسه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو
1395/02/01
  پنجمين جلسه شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو روز سه شنبه مورخ 95/1/24  باحضور مهندس ستار محمودي قائم مقام محترم وزير و اعضاي شوراي مرکزي ورزش برگزار گرديد. مصوبات جلسه  در فايل الحاقي ذيل  مي‏ باشد.