بخشنامه برگزاري صعود سراسری صنعت آب و برق به ميزباني هيات ورزش استان قزوين
1395/02/08
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1395 وزارت نیرو صعود سراسری صنعت آب و برق (قله خشچال) به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان قزوين(شرکت توزیع نیروی برق) از تاريخ 95/02/31 لغايت 95/03/02  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه صعود در فایل الحاقی ذیل می باشد.