پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو


 دبیر شورای مرکزی ورزش و

مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق

آقای مالک حسین زاده

81606227 

 رییس گروه تربیت بدنی و ورزش های همگانی

خانم آذر افشاری

81606223

 متصدی امور دفتری 

آقای موسی سبزی 

81606225