پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو


 دبیر شورای مرکزی ورزش و

مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق

آقای مالک حسین زاده

81606227 

 رییس گروه تربیت بدنی و ورزش های همگانی

خانم آذر افشاری

81606223

 متصدی امور دفتری 

آقای موسی سبزی 

81606225