پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی


 دبیر شورای مرکزی ورزش و

مسئول هماهنگی امور ورزش صنعت آب و برق

آقای مالک حسین زاده

81606227 

 رییس گروه تربیت بدنی و ورزش های همگانی

خانم آذر افشاری

81606223

 متصدی امور دفتری 

آقای موسی سبزی 

81606225