images-(5).jpg45863746.png

مقام معظم رهبري :

اراده جمهوری اسلامی ایران گسترش و پیشرفت ورزش است چرا که این امر سلامت جسمی و نشاط و شادابی روحی جامعه را به دنبال دارد و چنین جامعه ای قادر خواهد بود در همه زمینه ها پیشرفت کند.

 

 

لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 

 

11111111111111111111-(3).bmp