لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


 
به منظور ایجاد تشکیلات منظم ، برقراری رقابت سالم بین کارکنان صنعت آب وبرق در سطح استانها ، اعتلای فضائل انسانی ، نظم بخشیدن به شیوه برگزاری مسابقات استانی آیین نامه توسعه ورزش استانی طبق مصوبه شورای مرکزی ورزش مورخ 15/11/84 تدوین گردید.

 شرح وظايف هياتهاي ورزش  استاني:

1-    ارايه و تصويب برنامه هاي ورزشي استان قبل از شروع سال

2-    برگزاري مسابقات در سطح استان

3-    تصويب آيين نامه هاي برگزاري مسابقات در سطح استان طبق مفاد اين آيين نامه

4-    اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده توسط دبيرخانه شوراي مركزي ورزش

5-    كنترل و حمايت فعاليت هاي ورزشي شركت هاي استان

6-     ارائه گزارش سالانه به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش

7-    برنامه ريزي براي استفاده بهينه از تاسيسات و امكانات موجود شركت ها در سطح استان