پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو
  وبلاگ انجمن واليبال وزارت نيرو


وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو

 
به منظور ایجاد تشکیلات منظم ، برقراری رقابت سالم بین کارکنان صنعت آب وبرق در سطح استانها ، اعتلای فضائل انسانی ، نظم بخشیدن به شیوه برگزاری مسابقات استانی آیین نامه توسعه ورزش استانی طبق مصوبه شورای مرکزی ورزش مورخ 15/11/84 تدوین گردید.

 شرح وظايف هياتهاي ورزش  استاني:

1-    ارايه و تصويب برنامه هاي ورزشي استان قبل از شروع سال

2-    برگزاري مسابقات در سطح استان

3-    تصويب آيين نامه هاي برگزاري مسابقات در سطح استان طبق مفاد اين آيين نامه

4-    اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده توسط دبيرخانه شوراي مركزي ورزش

5-    كنترل و حمايت فعاليت هاي ورزشي شركت هاي استان

6-     ارائه گزارش سالانه به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش

7-    برنامه ريزي براي استفاده بهينه از تاسيسات و امكانات موجود شركت ها در سطح استان