برگزاري جشنواره ورزشي وزارت نيرو بصورت مجازي جهت همكاران و خانواده هايشان
1399/06/16
باطلاع ميرساند دبيرخانه شوراي مرکزي ورزش وزارن نيرو در نظر دارد جشنواره بزرگ ورزشي وزارت نيرو بصورت مجازي به مناسبت گرامي داشت چهلمين سالگرد دفاع مقدس جهت کارکنان صنعت آب و برق (آقايان، بانوان و فرزندان همکار) طبق دستورالعمل پيوست برگزار نمايد.