بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شنا و غواصي برادران وزارت نيرو
1398/05/14
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1398 وزارت نیرو مسابقات سراسري  شنا و غواصي برادران به مناسبت گرامي داشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان مرکزي ( شرکت آب و فاضلاب روستايي)  از تاريخ 98/06/26 لغايت 98/06/29 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.