لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


اصلاحيه بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري فوتسال برادران وزارت نيرو
1397/03/30
در خصوص برگزاري دوازدهمين دوره مسابقات سراسري فوتسال برادران ، شماره حساب واریزي تيم هاي شرکت کننده در این دوره از مسابقات به شرح فايل پيوست اصلاح گرديد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.