بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شناي برادران وزارت نيرو
1397/01/26
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1397 وزارت نیرو مسابقات سراسري  شناي برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان خراسان رضوي ( شرکت آب و فاضلاب مشهد)  از تاريخ 97/2/19 لغايت 97/2/21 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.