لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


انتصاب روساي هيات‏هاي ورزش استان هاي کرمان و خراسان رضوي
1397/03/28
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو ، احکام روساي جديد هيات هاي ورزش صنعت آب و برق استان هاي کرمان و خراسان رضوي توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير احکام  در فايل الحاقي ذيل مي باشد.