انتصاب روساي هيات‏‏ هاي ورزش استان‌يزد،زنجان و هرمزگان
1398/02/28
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظام نامه تربيت بدني و گسترش ورزش هاي همگاني وزارت نيرو ، روساي جديد هيات‌هاي ورزش صنعت آب و برق استان‏ يزد،زنجان و هرمزگان  طي حکم‌هاي جداگانه  توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير احکام فوق الذکر در فايل الحاقي ذيل مي باشد.