ابلاغ دوره هاي آموزشي مصوب مرتبط با تربيت بدني و ورزش
1397/05/28
 با عنايت به ابلاغ بسته آموزشي جامع توسط دفتر آموزش، تحقيقات و فن آوري وزارت نيرو ، عناوين دوره‏هاي آموزشي مصوب مرتبط با حوزه تربيت بدني و ورزش ارسال مي گردد.