شرايط برگزاري مسابقات سراسري واليبال خواهران در سال 1397
1397/01/21
با عنايت به  هماهنگي هاي بعمل آمد با انجمن واليبال وزارت نيرو باطلاع مي رساند  مسابقات سراسري واليبال خواهران وزارت نيرو  سال 1397 طبق شرايط پيوست برگزار خواهد شد.