لينکهاي مرتبط:

 
 
 


بخشنامه برگزاري صعود سراسري وزارت نيرو به ميزباني هيات ورزش استان بوشهر
1396/10/13
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1396 وزارت نیرو صعود سراسری صنعت آب و برق (کوه نمک) به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان بو شهر (شرکت توزیع نیروی برق) از تاريخ 96/11/04 لغايت 96/11/06  برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه صعود در فایل الحاقی ذیل می باشد.