انتصاب رييس هيات ورزش استان خراسان رضوي
1397/08/07
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو ، رييس جديد هيات ورزش صنعت آب و برق استان خراسان رضوي طي حکمي  توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير حکم فوق الذکر در فايل الحاقي ذيل مي باشد.