لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


انتصاب دبير انجمن تيراندازي وزارت نيرو
1396/10/18
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو و به پيشنهاد رييس انجمن تيراندازي طي حکمي از دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو آقاي محمد کوهي  از همکاران شرکت برق منطقه اي اصفهان  بعنوان دبير انجمن تيراندازي  وزارت نيرو منصوب گرديد.