لينکهاي مرتبط:

 
 
 


آمار تاسيسات و اماکن ورزشي صنعت آب و برق
1396/09/11
     آمار اماکن و تاسيسات ورزشي   استان مربوطه را  به تفكيك شركت به شرح فرم پيوست تهيه و تا مورخ 96/09/29 به دبيرخانه شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو ارسال نماييد.