پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی

جلسه مشترك دبير شوراي مركزي ورزش وزارت نيرو با آقاي جوهري رييس فدراسيون پهلواني و زورخانه اي
1395/12/15