لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 

 
بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دو و ميداني برادران وز ارت نيرو
1397/09/14
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1397 وزارت نیرو مسابقات سراسري  آمادگي جسماني و دو و ميداني برادران به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان هرمزگان (شرکت آب منطقه اي)  از تاريخ 97/10/25 لغايت 97/10/28 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل هاي الحاقی ذیل می باشد.