لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري آمادگي جسماني و دو و ميداني برادران وز ارت نيرو
1396/09/07
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال 1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  آمادگي جسماني و دو و ميداني برادران به مناسبت گراميداشت "شهداي صنعت آب و برق" به میزبانی هيات ورزش استان فارس (شرکت توزيع نيروي برق شيراز)  از تاريخ 96/9/21 لغايت 96/9/24 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل هاي الحاقی ذیل می باشد.