لينکهاي مرتبط:

 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري شناي برادران صنعت آب وبرق
1396/02/13
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  شناي برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان اصفهان( شرکت مديريت توليد برق شهيد منتظري )  از تاريخ 96/3/3 لغايت 96/3/5 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.