لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري مسابقات سراسري تيراندازي و دارت برادران وزارت نيرو
1396/04/27
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو مسابقات سراسري  تيراندازي و دارت برادران به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان زنجان ( شرکت توزيع نيروي برق)  از تاريخ 96/05/10 لغايت 96/05/13 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه مسابقات  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.