لينکهاي مرتبط:

 
 
 


بخشنامه برگزاري صعود سراسری صنعت آب و برق به ميزباني هيات ورزش استان مازندران
1396/05/31
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1396 وزارت نیرو، صعود سراسري  به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان مازندران (شرکت توزيع نيروي برق غرب استان مازندران)  از تاريخ 96/06/06 لغايت 96/06/09 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه صعود  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.