لينکهاي مرتبط:

 
 
 
 
 
 
 


بخشنامه برگزاري صعود سراسری صنعت آب و برق به ميزباني هيات ورزش استان لرستان
1397/04/03
در راستای اجرای تقویم ورزشی سال1397 وزارت نیرو، صعود سراسري  به مناسبت گراميداشت"شهداي صنعت آب و برق"به میزبانی هيات ورزش استان لرستان (شرکت توزيع نيروي برق)  از تاريخ 97/04/26 لغايت 97/04/28 برگزارخواهد شد.
ضمنا بخشنامه صعود  فوق الذکر در فایل الحاقی ذیل می باشد.