پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی

انتصاب رييس هيات ورزش استان فارس
1396/01/26
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو ، حکم رييس جديد هيات ورزش صنعت آب و برق استان فارس جناب آقاي مهندس زراعت پيشه مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق شيراز توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير حکم  در فايل الحاقي ذيل مي باشد.