لينکهاي مرتبط:

 
 
 


انتصاب رييس هيات ورزش استان آذربايجانشرقي
1396/02/26
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو ، حکم رييس جديد هيات ورزش صنعت آب و برق استان آذربايجانشرقي جناب آقاي دکتر ميلاني مدير عامل شرکت برق منطقه اي آذربايجان توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير حکم  در فايل الحاقي ذيل مي باشد.