پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

  وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
  فدراسیون ورزشهای همگانی
  وبلاگ انجمن فوتسال وزارت نيرو

انتصاب روساي جديد هيات هاي ورزش استانهاي يزد و کرمانشاه
1396/02/16
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو ، روساي جديد هيات ورزش صنعت آب و برق استانهاي يزد  و  کرمانشاه طي احکام جداگانه توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير احکام فوق الذکر در فايل الحاقي ذيل مي باشد.