پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی

انتصاب روساي هيات هاي ورزش استانهاي سمنان و مرکزي
1396/01/28
براساس مفاد تبصره 1 بند 4-3-3  مندرج در نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو ، روساي جديد هيات ورزش صنعت آب و برق استانهاي سمنان  و  مرکزي طي احکام جداگانه توسط  جناب آقاي دکتر انجم شعاع معاون محترم حقوقي، امور مجلس و پشتيباني وزير و نائب رييس شوراي مرکزي ورزش  ابلاغ گرديد.
ضمناً تصوير احکام فوق الذکر در فايل الحاقي ذيل مي باشد.