لينکهاي مرتبط:

 
 
 


انتصاب دبير انجمن دو و ميداني وزارت نيرو
1396/07/03
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو و به پيشنهاد رييس انجمن دووميداني طي حکمي از دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو خانم فيروزه رضايي از همکاران شرکت آب آ و فاضلاب هرمزگان بعنوان دبير انجمن دو و ميداني وزارت نيرو منصوب گرديد.