پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
images8.jpg

وبلاگ انجمن دارت وزارت نيرو

index15.jpg وبلاگ انجمن کوهنوردي وزارت نيرو
 hvhe1.jpg فدراسیون ورزشهای همگانی

انتصاب آقاي علي اکبر مراد نژاد از همکاران شرکت آب منطقه اي کرمانشاه بعنوان نايب رييس انجمن کوهنوردي
1395/12/16
در راستاي اجراي بند 4-3-2-1 نظامنامه تربيت بدني و گسترش ورزشهاي همگاني وزارت نيرو و به پيشنهاد رييس انجمن کوهنوردي  طي حکمي از دبير شوراي مرکزي ورزش وزارت نيرو آقاي علي اکبر مراد نژاد بعنوان نايب رييس انجمن کوهنوردي وزارت نيرو منصوب گرديد.