مقام معظم رهبري:

 

ورزش همگاني را ترويج کنيد، ورزش همگاني، سلامت همگاني است.